top of page

כתם ירוק

הפעולה הראשונה של "כתם ירוק" ,שהובילו הסטודנטים יניב תורג׳מן, ארבל ברגר ונירו טאוב, התקיימה ביום שישי, 17 באוגוסט 2007, ליד"סופר עדיקה". הפעולה הייתה פשוטה וברורה: ציור קיר על אחד הקירות ה'לא-יפים' של המבנה הפונה לרחוב יוסי בן יועזר. סטודנטיםמבצלאל ציירו את קווי המתאר, וסטודנטים אחרים צבעו את הציור עם ילדים ועם תושבים מהשכונה. מטרת האירוע הייתה לשמשפלטפורמה לא רק ליצירה שיתופית אלא גם להיכרות בין התושבים לבין הסטודנטים, למעורבות חברתית, לגיוס של חברים חדשים ולהפצתמידע על מטרות הפעולה ועל התכניות לעתיד. הפעולה הייתה מוצלחת והסתיימה בקיר צבוע ובגיוס הרבה כוחות חדשים בשכונה. דוגמהלדרך הגיוס של כוחות חדשים באה לידי ביטוי בסיפורו של יוסי סעידוב, תושב שהיה לאחד הפעילים המרכזיים בשכונה לצד פרופ' קימי קפלןואילן שטייר:

אני לא זוכר איזה בקבוק יין שתיתי באותו אחר הצהריים, אבל על דבר אחד אין ויכוח, הוא אכן שימח את לבבי. שימח כל כך עדשכאשר נתקלתי בשכנה בחדר המדרגות, חרגתי ממנהגי ודרשתי בשלומה: "מה יש לך, גב' לוין?" ספק שאלתי ספק פיזמתילהסביר בהערת שוליים את ההיסטוריה של השיר ומה הוא מסמן בתרבות הישראלית. היא ניצלה את ההזדמנות וסיפרה לי עלכביש בן ארבעה נתיבים שאמור להיסלל בקרוב על יד מסילת הרכבת הישנה בסמוך לבניין המגורים שלנו. הגב' לוין [...] שלחהאלי מייל של התארגנות תושבים כנגד הסלילה המתוכננת.

 

הצעדים הבאים של "כתם ירוק" התרכזו בשני היבטים: (א) גיבוש הקהילה והגברת המודעות לתכנית הכביש ולהתארגנות למען שכונה ירוקה; (ב) עריכת אירועים בשכונה, ובעיקר הצבה של 'עובדות ירוקות' (גם אם סמליות) בשטח השכונה ובשטח הפארק המיועד. דוגמהראשונה לכך הייתה תלייה של שלטי קרטון בצורת עצים שכיוונו את העוברים במקום אל הפארק, כלומר לשטח הנטוש בשכונה שבו רצולהקים את הפארק. פעולה שנייה, ברוח דומה, הייתה הצבתם של עצים ממתכת בשטח בו ביקשו הפעילים להקים את הפארק. השילוטו'שתילת' העצים (גם אם הם מתכתיים) היו 'הוכחות' בשטח שהדגישו את הפער בין המציאות לבין האוטופיה הירוקה, שהפכה לאפשרית בעיני התושבים והסטודנטים . גם השלטים וגם הפסלים יכלו לדמות תכנון קולקטיבי המתנגד לתכנון האורבני שהציעה העירייה. עציהמתכת נהפכו לימים לסמל המאבק למען הפארק.

bottom of page